Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Welcome to Naphopittayasan School 84 Village No 13, Pathumtong House, Napho Sub-district, Kutrang District, Mahasarakham Province, 44130, Thailand, Tel. 043-706888

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

หน้าแรก โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รอบรั้วนาโพธิ์พิทยาสรรพ์


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีวงดนตรี NAPHOPITTAYASAN BAND
ร่วมบรรเลงให้ผู้ปกครองได้ชมวันที่ 24 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาชบูชา
ประจำปี 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบพระคุณ
ดาบตำรวจสังเวียน คำหว้าแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กุดรัง
ที่มาพบปะให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ยาเสพติดและผลกระทบ ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
การไม่ทะเลาะวิวาทการมีระเบียบวินัย การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและบายศรีสู่ขวัญ
ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 7 มีนาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
และแสดงผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 4-5 มีนาคม 2562


นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.26
ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบที่ 3
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมรักษาดินแดน
ได้เข้าค่าย ณ ภูฝอยลม ตำบล ทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24-25 มกราคม 2562


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24-25 มกราคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ได้รับเกียรติจาก ท่านเลอศักดิ์ สิงห์สุทธิจันทร์ นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 21 มกราคม 2562