Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.3

กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.3 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ ค่ายกรมก่อสร้าง และพัฒนา ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี