11/17 2555

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๗ มีเนื้อที่ ๗๕ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองแหน สถานที่ก่อสร้าง อยู่ติดถนน แจ้งสนิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐-๓๑ อยู่ห่างจากอำเภอบรบือ ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ๔๘ กิโลเมตร

          สภาพชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำ/ไร่ทำนา (ไร่อ้อย/ไร่มันสำปะหลัง)

          โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๓ บ้านปทุมทอง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๓-๑๐๔๖ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบลนาโพธิ์ มีจำนวนนักเรียน ๔๘๗ คน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖