Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

ภาพกิจกรรม

Untitled Document

 

 

กิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่62 ให้แก่ครูและนักเรียน

 

 

กิจกรรม

นักเรียนผ่านเข้ารอบการแข่งขันงาน

ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 62 ระดับภูมิภาค

ณ จังหวัดชัยภูมิ

 

กิจกรรม

ค่ายอาสายาวชนทั่วถิ่นไทยเรียนรู้ได้

ใต้ร่มพระบารมี"

 

 

กิจกรรม

Obec Awards

 

 

 

กิจกรรม

โครงการอบรม Captivate

 

 

 

กิจกรรม

โครงการแข่งขันคอมพิวเตอร์

 

 

 

กิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

 

 

 

กิจกรรม

เดินขบวนวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก

 

 

 

กิจกรรม

ตรวจประเมินหมู่บ้านชุมนุมสัมพันธ์ดีเด่น

จาก ภจว.

 

 

กิจกรรม

เพศศึกษาวันสุนทรภู่

 

 

 

กิจกรรม

โรงเรียนสัมพันธ์ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

  กิจกรรม

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี

 

 

 

กิจกรรม

ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555

 

 

 

กิจกรรม

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2555

 

 

 

กิจกรรม

ทำบุญปีใหม่ ถวายผ้าป่า

มอบทุนการศึกษา 2555

 

 

กิจกรรม

วันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2555

 

 

กิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นม.6

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ. น้ำหนาว

จ. เพชรบูรณ์

กิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นม.3 ระหว่าง

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ณ ค่ายกรมก่อสร้าง และพัฒนา

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

กิจกรรม

โครงการ Naphopittayasan's talent

contest รอบชิงชนะเลิศ

 

 

กิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีี

ปริวาสกรรม ณ วัดบ้านนาโพธิ์

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 20 ธันวาึคม 2555

กิจกรรม

กีฬาสี วันที่ 18 มกราคม 2556

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2556

กิจกรรม

ร่วมพิธีแห่พัดยศ
ณ วัดบ้านหนองแหนวราราม ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

กิจกรรม

ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องใน
วันวิสาขบูชา
ณ วัดบ้านหนองแหนวราราม
ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

กิจกรรม

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ปี 2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

กิจกรรม

เพศศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

กิจกรรม

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 20 มิถุนายน 2556

กิจกรรม

คณะกรรมด้านสาธารณสุข

เข้าตรวจเยี่ยมชมการจัด

กิจกรรมเพศศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม มอบรางวัล การแข่งขันประกวดร้องเพลง

กิจกรรม

การสอนวิชาอาเซียนศึกษา

โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

กิจกรรม

บวงสวงวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

กิจกรรม

โครงการสร้าง

กระแสวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

กิจกรรม

กุดรังเมืองปลอดภัย

ร่มรื่นสดใส

ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 2 กรกฏาคม 2556

กิจกรรม

ตักบาตรเข้าพรรษา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2556

ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2556

โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

ด้านทันตกรรมและช่องคอ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2556

คณะกรรมการประกวดโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ

เข้าประเมินโรงเรียน

วันที่ 25 กรกฏาคม 2556

กิจกรรม

การแข่งขันการสร้างหนังสือเล่มเล็ก

การเขียนเรียงความ การร้องเพลง

รอบคัดเลือก

กิจกรรม

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ิและงานสัปดาห์ห้องสมุด 

ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 6 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

to be number one

เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 9 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 

กิจกรรม

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

วันที่ 20 สิงหาคม 2556

การอบรมโครงการ

เสริมสร้างความรู้ด้านการจราจร

และฝึกอบรม

อาสาจราจร

โดยสถานีตำรวจภูธรกุดรัง

วันที่ 23 สิงหาคม 2556

โครงการนำความรู้สู่ชุมชน หัวข้อ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

การเลือกตั้งท้องถิ่น

ในระบอบประชาธิปไตย

โดยนักศึกษาการปกครองและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วันที่ 23 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรพ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

กิจกรรม

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็ก 

วันที่ 29 สิงหาคม 2556

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม

โครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลือ แก่ราษฏร

จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 9 ก.ย. 2556

โครงการพระราชทาน

ความช่วยเหลือ แก่ราษฏร

จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 ก.ย. 2556

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

รับการประเมินการดำเนินงาน

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 18 กันยายน 2556

คณะครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม

ณ สถานปฏิบัติธรรมเขาแก้วเสด็จ

จ.ปราจีนบุรี ระหว่าง

วันที่ 20-24 กันยายน 2556

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

รับการประเมิน ครั้งที่ 1

โรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2556

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

รับการประเมินโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

รับการประเมิน

โรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์

ประจำปี 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

ผู้บริหาร บุคลากร

นักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ

์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2556 ณ

ที่ว่าการอำเภอกุดรัง

จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 4 ธันวาคม 2556

กิจกรรม ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 30 ธันวาคม 2556

กิจกรรม กีฬ่าสีภายใน

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

วันที่ 7 มกราคม 2557