Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

โครงการนำความรู้สู่ชุมชน หัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย

โครงการนำความรู้สู่ชุมชน หัวข้อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย โดยนักศึกษาการปกครองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม