Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

ผลงานคุณครู

ผลงานคุณครู

1. นางละเอียด มูลวิไล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สาขา การอนุรักษ์มรดกไทย รางวัล ดีเด่น เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกใน ระดับประเทศ


2. นางละเอียด มูลวิไล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาการอนุรักษ์มรดกไทย รางวัล ดี ระดับประเทศ


3. นางสาวศรัญญา สีสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รางวัล ดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


4. นางรพีพร นามมุลตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัล ดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


5. นางรพีพร นามมุลตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี2560 ระดับภูมิภาค


6. นางรพีพร นามมุลตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี2560 ระดับประเทศ


7. นางสาวศรัญญา สีสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการประกวดผลงานการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอน จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 สิงหาคม 2560


8. นางสาวศรัญญา สีสมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน ระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558


9. นางรพีพร นามมุลตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประเภทผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558